Publikacje

 • Hydzik P., Szkolnicka B., Gomółka E.: Narażenie na substancje toksyczne wśród dzieci i młodocianych w latach 2010-2012 w materiale Ośrodka Informacji Toksykologicznej oraz Pracowni Toksykologii Analitycznej i Terapii Monitorowanej Katedry Toksykologii Klinicznej i Chorób Środowiskowych UJ CM. Przegl. Lek., 2013, 70, 8, s. 528-532.
 • Szkolnicka B.: Błędy terapeutyczne jako powód konsultacji z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej UJ CM w roku 2012. Przegl. Lek., 2013, 70, 8, s. 528-532.
 • Obtułowicz K., Targosz D., Hydzik P., Obtułowicz P.: Izocyjaniany i formaldehyd – małocząsteczkowe ksenobiotyki. Przegl. Lek., 2011, 68, 8 468-470 
 • Targosz D., Szkolnicka B., Hydzik P., Kuciel M., Gomółka E.: Wytyczne postępowania w przypadku zatruć dekstrometorfanem – postępowanie przedszpitalne. Przegl. Lek., 2011, 68, 8 466-467 
 • Pach D., Trofimiuk M., Szurkowska M., Targosz D.: Ocena układu autonomicznego w zespole odstawiennym u chorych przewlekle uzależnionych od alkoholu. Przegl. Lek., 2009, 6 
 • Ogonowska D., Pach D., Targosz D.: Używanie substancji psychoaktywnych przez uczniów szkół średnich w Nowym Sączu. Przegl. Lek., 2009, 6 
 • Pach J., Targosz D., Satora L., Morawska J., Sein Anand J., Wytyczne postępowania w przypadku zatrucia acetamionphehem – postępowanie przedszpitalne. Przegl. Lek. 2009, 66 
 • Morawska J., Kuciel M., Satora L., Targosz D., Burda P., Łukasik-Głębocka M., Kunikowski A., Gil M., Sein Anand J., 2009: System kontroli zatruć biocydami w Polsce. Przegl. Lek. 66/6 
 • Satora L., Gawlikowski T. Postępowanie w zatruciu jadami ryb. Medical treatment during fish envenomation. Przegląd Lekarski 2009, 66, 6 
 • Satora L., Sein Anand J., Korolkiewicz R., Burda P., Gawlikowski T.: Narażenie na jad suma indyjskiego. Stinging catfish spine envenomation. Przegląd Lekarski 2009, 66, 6 
 • Satora L.: Lionfish envenomations in Poland. Narażenie na skrzydlice w Polsce. Przegląd Lekarski. 2009, 66, 6 
 • Satora L., Łukasik-Głębocka M. Injury caused by the Redtail Botia Botia modesta (Bleeker, 1865). Wilderness and Environmental Medicine. IF2005: 0.585 
 • Satora L., Goszcz H., Gomółka E., Biedroń W.: Choroba plantatorów tytoniu, Polskie Archiwum Medycyny Praktycznej. 2009; 119 (3): 184-186 
 • Satora L., Goszcz H., Gomółka E., Biedroń W.: Diplopia in Green Tobacco Sickness. Journal of Agromedicine. 2009; 14 (1): 66-69 
 • Morawska J., Targosz D., Satora L., Kuciel M., Szkolnicka B.: Zatrucia u Dzieci w roku 2006 w materiale Ośrodka Informacji Toksykologicznej Collegium Medicum UJ w Krakowie. Medyczne Czynności Ratunkowe w Zatruciach i Skażeniach Chemicznych. 99-105. Inowrocław – Poznań – Kraków 2008
 • Pach D., Szurkowska M., Kamenczak A., Pach J., Targosz D., Rakus A.: Powikłania narządowe u osób ostro zatrutych alkoholem. W (red.) Pach J., Konieczny J.: Medyczne czynności ratunkowe w zatruciach i skażeniach chemicznych. Inowrocław – Poznań – Kraków, 2008 
 • Pach D., Hubalewska – Dydejczyk A., Pach J., Targosz D.: Scintigraphic imaging techniques in evaluation of toxic organ injury in Kraków practice. Problems of Forensic Sciences. 2008, 75, 215 – 227 
 • Satora L., Kuciel M., Gawlikowski T. Catfish stings and the venom apparatus of the African catfish Clarias gariepinus (Burchell, 1822) and stinging catfish Heteropneustes fossilis (Bloch, 1794) . Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2008, 15, 127-130. IF2008: 1.443 
 • Krawczyk E., Satora L., Brzyski P.: Przyjmowanie substancji psychoaktywnych przez studentów polskich uczelni – wstępny raport z badania w  ramach Sieci Uczelnie Wolne od Uzależnień. Medyczne Czynności Ratunkowe w Zatruciach i Skażeniach Chemicznych. Pod redakcją Janusza Pacha i  Jerzego Koniecznego. 48-57. Inowrocław – Poznań – Kraków 2008 
 • Pach D., Hubalewska – Dydejczyk A., Szurkowska M., Kamenczak A., Targosz D., Gawlikowski T., Huszno B., Głowa B.: Ocena zaburzeń regionalnego przepływu mózgowego metodą Tomografii Emisyjnej Pojedynczego Fotonu z użyciem 99mTc-ECD u pacjentów uzależnionych od alkoholu: doniesienie wstępne. Przegl. Lek., 2007, 64, 204 
 • Szurkowska M., Szafraniec K., Pach D., Targosz D., Piwońska-Solska B., Szubiński Z., Huszno B.: Spożywanie alkoholu i ryzyko wystąpienia insulinooporności – badanie populacyjne. Przegl. Lek., 2007, 64, 227 
 • Chmiest W., Targosz D., Gawlikowski T.: Ocena zaburzeń wentylacji u mężczyzn uzależnionych od alkoholu. Przegl. Lek., 2007, 64, 232 
 • Pach D., Szurkowska M., Targosz D., Szafraniec K., Kamenczak A., Mikołaszek-Boba M., Winnik L., Hydzik P.: Ocena osi przysadkowo-gonadalnej u mężczyzn uzależnionych od alkoholu. Przegl. Lek., 2007, 64, 238 
 • Pach D., Szurkowska M., Szafraniec K., Targosz D., Sułek M., Kamenczak A., Huszno B.: Zaburzenia gospodarki węglowodanowej w ostrych zatruciach ksenobiotykami. Przegl. Lek., 2007, 64, 243 
 • Targosz D.: Zespół wielorakiej wrażliwości chemicznej. W: (red.) Zarotyńska H., Ogonowska D.: Czynniki cywilizacyjne a zdrowie człowieka- wybrane zagadnienia. Multiple Chemical Sensitivity Syndrome. Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Nowy Sącz 2007 
 • Satora L., Pach D., Ciszowski K., Winnik L.: The panther cap poisoning, case report and review. Toxicon 2006 Apr.; 47 (5): 605-7. IF2006: 2.460 
 • Szkolnicka B., Biskup-Bednarczyk A., Morawska J. Leki dostępne bez recepty w informacjach toksykologicznych krakowskiego Ośrodka Informacji Toksykologicznej – lata 2002 i 2005. Prz. Lek. 2006 T.63, 6, 474- 477 
 • Pach J., Tobiasz-Adamczyk B., Chodorowski Z., Krawczyk E., Satora L., Brzyski P., Sein Anand J., Ogonowska D., Morawska J.: Using of psychoactive substances among students of Nowy Sącz. Używanie substancji Psychoaktywnych przez studentów w Nowym Sączu. Przegląd Lekarski 2006, 63, 6: 385-392 
 • Sein Anand J., Chodorowski Z., Salamon M., Satora L., Pach J.: The comparison between the usage of addictive substances in the years 2000 and 2004 among students of eight universities in Gdańsk (Poland). Porównanie stosowania substancji psychoaktywnych w latach 2000 i  2004 przez studentów ośmiu wyższych uczelni Gdańska. Przegląd Lekarski 2006, 63, 6: 381-384 
 • Pach J., Tobiasz-Adamczyk B., Krawczyk E., Satora L., Brzyski P., Morawska J., Ogonowska D.: The usage of psychoactive substances by the students of medicine, evaluation study. Zjawisko używania substancji psychoaktywnych przez studentów medycyny, badanie ewaluacyjne. Przegląd Lekarski 2006, 63, 6: 393-397 
 • Satora L., Targosz D., Szkolniaka B., Morawska J., Biskup-Bednarczyk A., Gawlikowski T.: Stinging catfish – threat of aquarists. Clin. Toxicon., 2006, 44, 401 – 586. IF2006: 1.706 
 • Szkolnicka B., Mitrus M., Morawska J., Satora L., Targosz D.: Children toxic exposure in 2004 – telephone poison information service. Przegl. Lek., 2005, 62, 564
 • Pach D., Gawlikowski T., Targosz D., Groszek B., Wilimowska J.: B-type Natriuretic Peptide plasma concentration in acutely poisoned patients. Przegl. Lek., 2005, 62, 465
 • Targosz D., Szkolnicka B., Mitrus M., Morawska J., Satora L.: Miejsce Ośrodka Informacji Toksykologicznej w strukturach Służby Zdrowia. Przegl. Lek., 2005, 62, 558
 • Satora L., Pach J., Targosz D., Szkolnicka B.: Stinging catfish poisoning. J. Toxicol. Clin. Toxicol. 2005, 43, 893 – 894. IF2006: 1.706 
 • Satora L., Morawska J., Szkolnicka B., Mitrus M., Targosz D., Gwiazdowski A.: Dangerous aquaria. Przegl. Lek., 2005, 62, 617
 • Targosz D., Sancewicz-Pach K., Szkolnicka B., Mikrus M., Kłys M.: Frequency and pattern of poisoning in adult and adolescent Kraków population in 2003 and 1983. Przegl. Lek., 2005, 62, 446 
 • Satora L., Pach D., Butryn B., Hydzik P., Ślusarczyk Balicka B.: Fly Agaric poisoning – case report and review. Toxicon. 2005 Jun 1;45(7):941-3. Epub 2005 Apr 14. IF2006: 2.460
 • Szkolnicka B.: Prescription and Over-the-Counter medicals in deliberate self-poisoning and accidental overdosing – preliminary study. (Leki na receptę i dostępne bez recepty jako przyczyna prób samobójczych i niezamierzonych nadużyć – badania wstępne). Przeg. Lek. 2005. 62. 6 
 • Mitrus M, Szkolnicka B, Satora L, Morawska J.: Rejestracja zwierząt jadowitych w Polsce. Poisonous animals registration in Poland. Przegląd Lekarski 2005. 62. 6, 619
 • Szkolnicka B, Satora L, Morawska J, Szpak D.: Cardiotoxic plants. Rośliny kardiotoksyczne. Przegląd Lekarski 2005. 62. 6, 621
 • Morawska J., Krawczyk E., Satora L.: Badanie świadomości prawnej wśród studentów krakowskich uczelni. Examination of law awareness concerning drug taking among students in Kraków. Przegląd Lekarski 2005. 62. 6, 339 
 • Pach J., Tobiasz-Adamczyk B., Jabłoński P., Brzyski P., Krawczyk E., Satora L., Targosz D., Morawska J.: The drug free Universities – trends in illicit drug use among the Kraków’s students. Przegląd Lekarski 2005. 62. 6, 342. English
 • Krawczyk E., Kroch S., Satora L.: An addiction model on Academic Community in Krakow. Krakowski model przeciwdziałania uzależnieniom wśród studentów. Przegląd Lekarski 2005. 62. 6, 339
 • Satora L., Goszcz H., Ciszowski K.: Poisoning resulting the ingestion of magic mushroom in Krakow. Przegląd Lekarski 2005. 62. 6, 394. English
 • Satora L.: Suicide and the selfish gene. Przegląd Lekarski. 2005. 62. 6, 403. English 
 • Polewka A., Chrostek-Maj J., Kroch S., Szkolnicka B., Mikołaszek- Boba M.,. Groszek B, Zięba A. Czynniki ryzyka usiłowania samobójstwa u osób starszych i w okresie późnej starości (The risk factors of suicide attempt in elderly and old elderly patients). Przeg.Lek. 2004. 61.4 
 • Satora L. Bites by the Grass Snake Natrix natrix. Veterinary and Human Toxicology. 2004 Dec; 46 (6): 334. IF2004: 0.515
 • Satora L. Non-specific Mushroom Poisoning. Veterinary and Human Toxicology Vol. 46, No. 4, August 2004, pp. 224. IF2004: 0.515 
 • Kroch S., Chrostek-Maj J., Polewka A., Groszek B., Szkolnicka B. Samobójstwa usiłowane u młodzieży i młodych dorosłych (Attempted suicide among teenagers and young adults). Przeg.Lek. 2004. 61.4 
 • Morawska J., Satora L.: Examination of the law awareness concerning drug taking. Badanie świadomości prawnej dotyczącej narkomanii. Przegląd Lekarski. 2004, 61, 4, 328-331 
 • Satora L., Morawska J., Szkolnicka B.: Animal model of addiction. Zwierzęcy model uzależnienia. Przegląd Lekarski. 2004, 61, 4, 446 
 • Targosz D., Szkolnicka B., Morawska J.: Rules of telephone poison information service: guidelines for call management. Przegl. Lek. 2004, 61, 4, 439-442 
 • Targosz D., Sancewicz – Pach K., Szkolnicka B, Kłys M.: Chemical Poisonings among Kraków inhabitants in 1972 and 2002. Przegl. Lek. 2004, 61, 251 
 • Targosz D., Sancewicz-Pach K., Szkolnicka B., Kłys M. Chemical poisoning among Kraków inhabitat in 1972 and 2002. (Zatrucia substancjami chemicznymi mieszkańców Krakowa – porównanie lat 1972 i 2002). Przeg. Lek. 2004. 61.4 
 • Polewka A., Groszek B., Targosz D., Szkolnicka B., i wsp.: Częstość prób samobójczych w zależności od płci i struktury wiekowej. Przegl. Lek., 2004, 61, 265 
 • Polewka A., Szkolnicka B., Targosz D, i wsp.: Fluktuacje i sezonowość prób samobójczych. Przegl. Lek., 2004, 61, 269 
 • Szpanowska – Wohn A., Kolarzyk E., Pach D., Targosz D.: Podaż składników odżywczych w dobowych racjach pokarmowych osób uzależnionych od opiatów leczonych substytucyjnie metadonem. Przegl. Lek. 2004, 61, 332 
 • Pach D., Ciszowski K., Modła A., Targosz D., Kłys M.: Zbiorowe zatrucie tlenkiem węgla. Przegl. Lek. 2004, 61, 397 
 • Targosz D., Mitrus M., Szkolnicka B., Wilimowska J.: System rejestracji rozmów warunkiem właściwego wykorzystania własnych baz danych. Przegl. Lek. 2004, 61, 443 
 • Szpanowska – Wohn A., Kolarzyk E., Pach D., Targosz D.: Nutritional habits of opiate addicted patients during the methadone maintenance treatment. Acta Toxicol., 2004, 12, 21 
 • Targosz D., Pach D: Effect of age on medical complications in acute carbon monoxide poisoning. Emergency Medicine 2004, 4 
 • Hydzik P., Gawlikowski T., Pach J., Targosz D.: Molecular Adsorbents Recirculating System (MARS) – Liver Therapy in Acute Paracetamol Intoxication and Alcohol-Paracetamol Syndrome. J. Toxicol. Clin. Toxicol, 2004, 42, 470. IF2006: 1.706 
 • Satora L., Morawska J.: Szczepionka, metadon i dzieci słońca. Vaccine, methadone and zebrafish. Przegląd Lekarski. 2003/60/4 p. 311 
 • Satora L., Morawska J., Targosz D.: Cobra bites.: Ukąszenia kobr. 2003. Przegląd Lekarski. 2003. 4. 203-203 
 • Satora L., Morawska J., Targosz D.: Kardiotoksyczne działanie jadów kręgowców. Przegl. Lek. 2003, 60, 199 
 • Targosz D., Pach J., Gawlikowski T.: Chemical poisonings in Kraków population and age relation (1997 – 2001). J. Toxicol. Clin. Toxicol. 2003, 41, 123. IF2006: 1.706 
 • Pach J., Targosz D., Ciszowski K.: Znaczenie ośrodków toksykologicznych w rozpoznawaniu i zmniejszaniu skutków terroryzmu chemicznego. Problemy Higieny, 2003, 79, 34 
 • Pach J., Targosz D.: Aktualne problemy diagnostyki, leczenia i orzecznictwa zatruć tlenkiem węgla. W Techniczne, medyczne i prawne Aspekty Bezpieczeństwa Użytkowników Pomieszczeń z Urządzeniami Gazowymi w Budynkach Mieszkalnych. AGH. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo – Dydaktyczne. 2003, Kraków 
 • Targosz D., Pach D.: Wpływ wieku na częstość i występowanie powikłań w ostrym zatruciu tlenkiem węgla. Przegl. Lek., 2002, 59, 314 
 • Targosz D., Szkolnicka B., Morawska J., Pach J., Groszek B.: Wiek a częstość występowania i rodzaj zatruć wśród mieszkańców Krakowa leczonych w Klinice Toksykologii CM UJ w latach 1997 – 2001. Przegl. Lek., 2002, 59, 325 
 • Kolarzyk E., Targosz D., Pach D.: Wydolność wentylacyjna płuc oraz nerwowa regulacja oddychania u osób powyżej 50 roku życia przewlekle uzależnionych od alkoholu. Przegl. Lek., 2002, 59, 343 
 • Targosz D., Winnik L., Szkolnicka B.: Suicidal Poisonings with Castor Bean (Ricinus Communis) Extract Injected Subcutaneously – Case Report. J. Toxicol. Clin. Toxicol. 2002, 40, 398. 
 • Morawska J.: Regulation in law dealing with problem of drug addiction in Poland where compared. Regulacje prawne dotyczące narkomanii w Polsce i na tle porównawczym. Przeg. Lek. 2001. 58. 4: 208-215
 • Targosz D., Szkolnicka B., Radomska M., Kaczmarczyk A.: Drugs of abuse – an analysis based on cases from the Kraków Department of Clinical Toxicology of Jagiellonian University College of Medicine in 1997 – 2000. Przegl. Lek., 2001, 58, 232
 • Kolarzyk E., Targosz D., Pach D.: An evaluation of breathing nervous regulation of opiate dependent patients during in 6 months’ methadone maintenance treatment programme. Przegl. Lek., 2001, 58, 250 
 • Targosz D., Kolarzyk E., Pach D.: The changes in spirometric measurements during 6 months’ methadone maintenance treatment in opiate dependent patients. Przegl. Lek., 2001, 58, 254 
 • Kroch S., Radomska M., Krzyżanowska- Kierepka E., Szkolnicka B., Kamenczak A., Rakus A. Rozpoznawanie uzależnienia alkoholowego przy pomocy kwestionariuszy CAGE i SAAST w wybranych populacjach terapeutycznych. Przeg. Lek. 2001.58.4 
 • Wójtowicz B., Janik A., Szkolnicka B., Kwiatkowski J. Zatrucia samobójcze wśród młodzieży w wieku 13- 24 lat. Prob. Hig., 2000, 69, 171-78 
 • Pach J., Kamenczak A., Targosz D., Hydzik P.: Preliminary study on the anti-relapse efficacy of acamprosate. Journal of Toxicology Clinical Toxicology. 2000, 38, 232. IF2006: 1.706 
 • Pach J., Kolarzyk E., Targosz D.: Nervous regulation of breathing in opiate dependent patients. Journal of Toxicology Clinical Toxicology. 2000, 38, 530. IF2006: 1.706 
 • Targosz D., Pach K., Pach J.: Poisoning with chemical compounds among adult inhibitants of Kraków in 1998. Journal of Toxicology Clinical Toxicology. 2000, 38, 557. IF2006: 1.706 
 • Godłowska J., Heblin J., Szkolnicka B, Tomaszewska A. M. Wpływ wybranych czynników meteorologicznych na ilość prób samobójczych u młodzieży poniżej 20 roku życia. Prob. Hig., 2000, 69, 179-91 
 • Kamenczak A., Liguz M., Szkolnicka B., Kłys M. Ocena zagrożenia zatrucia substancjami chemicznymi wśród dorosłych mieszkańców Krakowa w roku 1998. Wybrane problemy ostrych zatruć ksenobiotykami w medycynie ratunkowej. Mat. Nauk. MCKP UJ. 2000, 14 
 • Kłys M., Rutkiewicz A., Szkolnicka B., Bujak- Giżycka B.: Fatal and non-fatal poisonings with drugs in medico- legal aspect in the material of the Intitute of Forensic Medicine and Toxicological Clinic Collegium Medicum Jagiellonian University in the years 1987- 1998. Act. Pol. Toxicol. vol.8, no.1, 2000. 101- 111 
 • Groszek B., Gawlikowski T., Szkolnicka B. Samozatrucia Datura stramonium. (Self- poisonings with Datura stramonium). Przeg. Lek. 2000. 57. 10 
 • Pach J., Szkolnicka B., Targosz D., Radomska M.: Substancje uzależniające w materiale Kliniki Toksykologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1997 – 1999. Przegl. Lek. 2000, 57, 519 
 • Kolarzyk E., Targosz D., Pach D., Misiołek L.: Nervous regulation of breathing in opiate dependent patient. Part I. Respiratory system efficiency and breathing regulation in the first stage of controlled abstinence. Przegl. Lek. 2000. 10, 531 
 • Kolarzyk E., Targosz D., Pach D., Misiołek L.: Nervous regulation of breathing in opiate dependent patient. Part II. Respiratory system efficiency and breathing regulation of persons classified to the methadone maintenance treatment. Przeg. Lek., 1999, 10, 536 
 • Targosz D.: Frequency and clinical course of acute carbon monodide poisoning in relation to the kind of emission gas. Przegl. Lek. 1999, 56, 415 
 • Kolarzyk E., Targosz D., Groszek B., Pach D.: The comparison of respiratory resistance and occlusion pressure in alcohol dependent patients who complain or not of the respiratory system disorders. Przegl. Lek. 1999, 56, 428 
 • Pach J., Targosz D., Kamenczak A.: Przydatność Asparginu do suplementacji potasu i magnezu u pacjentów uzależnionych od alkoholu. Przegl. Lek. 1999, 56, 472 
 • Targosz D., Szkolnicka B., Liguz M., Kamenczak A.: Rola ośrodka informacji toksykologicznej w ocenie zagrożeń podczas transportu substancji toksycznych. Med. Środ. 1999, 2, 31 
 • Gawlikowski T., Pach J., Targosz. D.,. Motyka E, Szkolnicka B. Acute poisoning with psychoactive drugs among the abusers of Kraków adult population. (Ostre zatrucia środkami psychoaktywnymi wśród uzależnionych dorosłych mieszkańców Krakowa w roku 1997). Int. Congr. Toxicol. – ICT VIII, Chemical Safety for the 21st Century, Paris, France, 1998, Toxicol. Let., 1998, 122. IF2005: 2.430 
 • Pach J., Pach D., Hubalewska – Hoła A., Kroch S., Targosz D.: Ocena kardiotoksycznego działania tlenku węgla w zatruciach zbiorowych. Przegl. Lek., 1998, 55, 505 
 • Pach J., Gawlikowski T., Motyka E., Szkolnicka B., Hydzik P. Ostre zatrucia środkami psychoaktywnymi wśród uzależnionych dorosłych mieszkańców Krakowa. Przeg. Lek. 1997, 54, 6 
 • Chrostek-Maj J., Pach J., Targosz D.: Analiza obserwacji w Izbie Przyjęć Kliniki Toksykologii CM UJ w Krakowie osób uzależnionych w świetle danych o zmianach w metabolizmie ośrodkowego układu nerwowego wywołanych przez substancje uzależniające. Przegl. Lek. 1997, 54, 420 
 • Panas M., Targosz D., Motyka E., Szkolnicka B.: Znaczenie merytoryczne, ekonomiczne i społeczne Ośrodka Informacji Toksykologicznej w ochronie zdrowia. Przegl. Lek. 1997, 54, 477 
 • Kamenczak A., Jasińska- Kolawa K., Targosz D., Szkolnicka B., Sancewicz-Pach K.: Acute Pesicides Poisoning in the Kraków Department of Clinical Toxicology in 1986 – 1995. Przegl. Lek. 1997, 54, 10, 671 
 • Winnik L., Pach D., Gawlikowski T., Targosz D., Hydzik P.: Multiorgan Damage in Acute Oral Carbamates Poisonings. Przegl. Lek. 1997, 54, 10, 684 
 • Morawska J.: Polish legislation against chemical dependency. Zwalczanie narkomanii w ustawodawstwie polskim. Przeg. Lek. 1997. 54. 6: 452-456 
 • Pach J., Sancewicz – Pach K., Targosz D., Osuch M, Adamaszek Z.: Acute ethanol Poisonings During the New Year’s Eve Party ‘95/’96. Przegl. Lek. 1996, 53, 324
 • Stępniewski M., Cieszkowska U., Kolarzyk E., Targosz D., Pach J.: Fetal hemoglobin as a possible marker of susceptibility to working conditions for certain men exposed to industrial pollutants. Environ. Toxicol. and Pharmac. 1996, 2, 189. IF2005: 0.905 
 • Pach J., Pach K., Targosz D., Winnik L., Obara M.: Acute poisoning with drugs of abuse. Przegl. Lek., 1995, 52, 275 
 • Szczeklik A., Szczeklik J., Gałuszka Z., Musiał J., Kolarzyk E., Targosz D.: Humoral immunospression in men exposed to policyclic aromatic hydrocarbons and related carcinogens in polluted environments. Environ. Health Perspect. 1994, 102, 302. IF2005: 5.342 
 • Kolarzyk E., Gałuszka Z., Pach J., Szczeklik J., Targosz D.: Comparison of results derived from follow – up examination of respiratory system in chosen groups of metallurgists. Pol. J. Occup. Med. Environ. Health 5: 129 – 137, 1992 
 • Kolarzyk E., Kieć E., Targosz D., Gałuszka Z.: Analiza wartości wskaźników wentylacyjnych przed pracą oraz po jej zakończeniu u pracowników fizycznych przemysłu tytoniowego. Pneum. Pol. 58: 297 – 206, 1990 
 • Kolarzyk E., Pach J., Targosz D., Gałuszka Z.: Ocena stanu czynnościowego układu oddechowego pracowników koksochemii. II. Wpływ 8 – godzinnej ekspozycji zawodowej na sprawność wentylacyjną. Folia Med. Cracov. 31: 143 – 159, 1990. IF2005: 0.311 
 • Kolarzyk E., Stępniewski M., Targosz D., Kieć E., Wiater M., Nyzio B.: Ocena stanu zdrowia mieszkańców srefy ochronnej kombinatu metalurgicznego. II Nadwaga i otyłość. Folia Med. Cracov. 31: 115 – 125, 1990. IF2005: 0.311 
 • Kolarzyk E., Kieć E., Stępniewski M., Targosz D., Gałuszka Z.: Ocena stanu zdrowia mieszkańców strefy ochronnej kombinatu metalurgicznego. III. Występowanie rozedmy płuc. Folia Med. Cracov. 31: 127 – 134, 1990. IF2005: 0.311 
 • Kieć, E., Stępniewski M., Kolarzyk E., Targosz D., Łagan W.: Comparison of airway resistance of onhabitants of two distinctly different polluted areas. Pol. J. Occup. Med. Environ. Health 3: 311 – 321, 1990 
 • Kolarzyk E., Kieć E., Targosz D., Wiater M.: Wpływ środowiska pracy, palenia tytoniu, wieku i podstawowych pomiarów antropometrycznych na wartość pojemności życiowej (VC) i natężonej objętości wydechowej 1s (FEV1) pracowników fizycznych przemysłu metalurgicznego. Przeg. Epid. 41: 301 – 310, 198 
 • Kolarzyk E., Kieć E., Tychanowicz-Raczak T., Targosz D.: Porównanie dwóch sposobów określania nadwagi w relacji z  wielkością wskaźników spirometrycznych. Med. Pracy 36: 243 – 250, 1985